Hỗ trợ 0936 336 501

- Chúng tôi tính cắt giảm mọi chi phí về giám sát và thuê khoán vận chuyển. Công ty sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển cho khách hàng.

- Lợi nhuận được tính chung cho cả bộ COMBO, nhà sản xuất và đại lý đều chấp nhận phải hỗ trợ và trợ giá cho người tiêu dùng từ chương trình này.

- Giá bán được áp dụng cho hình thức trừ từ chi phí sản xuất và đến thẳng người tiêu dùng