Hỗ trợ 0936 336 501

Điều kiện của điểm bán

- Có năng lực bán hàng

- Cam kết không bán hàng cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm công ty

- Có khả năng triển khai các chương trình của công ty

- Liên hệ với công ty và đăng ký trở thành điểm bán

- Địa bàn theo khu vực địa giới hành chính cấp xã, nơi công ty chưa có điểm bán

- Vốn có thể huy động từ 10 triệu đồng.